conzoom®private klassifikasjon

Selv om du vet hvor kundene dine bor, er det ikke sikkert at du kjenner dem som typer. Er de Singel i storbyen, Aktive Barnefamilier eller Veletablerte livsnytere? Vet du hvor kundene dine handler, eller hvilket politisk parti de sannsynligvis stemmer på? Velger de økologisk eller kjøper de ferdigmat?

Med conzoom®klassifikasjon blir du enda litt klokere på dine kunder og ditt markedspotensial. Hvilke conzoom®typer befinner seg i kundemassen? Ved å få kjennskap til dette, kan du forbedre den direkte kommunikasjonen, samt gjøre dialogen mer relevant.

conzoom®klassifikasjonen er nøye satt sammen av ulike studier, og er basert på mange års arbeid med data og mennesker. Klassifikasjonen er imidlertid ikke ment som en oppdeling av det norske folk, men heller som en oversikt ut i fra en rekke fellestrekk ved oss som mennesker og samfunnsborgere.

Dette kan være kjennetegn eller tendenser som kan måles på kryss og tvers av landet, gjennom matematisk datamodellering, statistikker og intervju. Dette gir oss innsikt i geografiske og sosioøkonomiske forhold, livsstil, atferd og holdninger.

I tillegg til den norske klassifikasjonen, har vi også utarbeidet conzoom®klassifikasjoner i Danmark (med 9 grupper samt 36 typer), Sverige (med 10 grupper og 32 typer), og Finland (med 10 grupper og 31 typer).

Ring og få mer informasjon om klassifikasjonen

+47 95 111 373

Nedenfor finner du ofte stilte spørsmål med svar. 

Hvordan er conzoom®klassifikasjonen bygget opp?

conzoom®klassifikasjonen er basert på adresser som er forankret i meget homogene klynger av husstander. De er oppdelt ut i fra ren empiri, i tillegg til matematisk modellering. Befolkningen er delt inn i ni overordnede grupper (A-I), og deretter i 36 undertyper (A1, A2 osv). Vi har lett etter likheter og forskjeller, og ut i fra en rekke opplysninger har vi forsøkt å dele inn befolkningen så godt det lar seg gjøre. Datamaterialet er svært sammensatt og nøye gjennomarbeidet, noe som har vært avgjørende for typenes utforming.

Kategoriseringen består, grovt sagt, av å definere de 9 gruppene slik at de utgjør så homogene grupperinger av den norske befolkningen som mulig. Typene derimot, har til hensikt å være så forskjellige fra hverandre som overhodet mulig.

Utformingen av gruppene og typene er basert på våre mange statistiske opplysninger, blant annet fra Statistisk Sentralbyrå. Her har vi anvendt en kombinasjon av flere metoder, blant annet geografisk segmentering på 100x100 meter via Statens kartverk. Størrelsen på husstandene avhenger av diskresjonsprinsipper, noe som vil si at husklyngene må være fra tre husstander og oppover.

conzoom®klassifikasjonen er basert på et samarbeid mellom TNS/Gallup og Bring Dialog samt deres samarbejdspartnere ...... Oppbyggingen er både basert på harde, statistiske fakta, i tillegg til mer personlige fakta i form av intervjuer. Sistnevnte metode kan ses som representative "stikkprøver" i befolkningen.

Hva vet conzoom® om meg?

conzoom®klassifikasjonen består ikke av persondata, altså følsomme opplysninger om individer av noen art. En hver opplysning som inngår i conzoom®, fremstår i aggregert form. Vi vet mangt om mange, men ikke alt om alle!

Hverken Statistisk Sentralbyrå eller Geomatic må under noen form oppgi data til markedsføringsmessige formål, dersom data identifiserer enkeltpersoner eller husstander. Dette er gjengitt i Personopplysningsloven.

I likhet med Statistisk Sentralbyrå, har også vi i Geomatic fastsatt en rekke diskresjonsprinsipper for frigivelse av statistiske data. Det må være et tilstrekkelig antall personer og husstander samlet i en klynge, før det er å betrakte som statistiske data, og dermed kan frigis til markedsføringsmessige formål.

Diskresjonsprinsippene varierer med tanke på følsomheten til den enkelte opplysning. Hos Geomatic gjør vi alt for at kundene våre kjenner til den gjeldende lovgivningen, herunder Markedsføringsloven og Personopplysningloven. Dette gjør vi av respekt for arbeidet, for kundene og samarbeidspartnerne våre, og ikke minst, av respekt for den norske befolkning.

Hvor godt treffer conzoom®klassifikasjonen den enkelte kunde?

Enkelte variabler, slik som for eksempel eierforhold av en bestemt boligtype, kan være ytterst homogent representert i ett område. Det kan for eksempel være at en gate med husklynger, helt naturlig vil fremstå som bestående av 100 % huseiere. Andre variabler, slik som utdannelse og yrkesgrupper, er vilkårlig spredt geografisk - ja, selv innenfor en familie. Derfor kan man sjeldent finne områder eller klynger med mer enn 10 % representasjon av en bestemt utdannelse- eller yrkesgruppe.

På grunn av diskresjonshensyn kan det være nødvendig å variere størrelsen på husklynger. Noen ganger er det kun snakk om tre hus, andre ganger er det helt opp til 150 hus per klynge. Dette for å unngå sensitive opplysninger, som for eksempel angående helseopplysninger eller etnisitet.

Hvordan kan conzoom® kjenne til personers livsstil, holdninger og atferd?

Vi kjenner ikke til den enkelte persons livsstil, holdninger eller atferd. Men ved å foreta matematiske modelleringer ut i fra kvalitative undersøkelser, fra blant annet TNS Gallup , er det mulig å skape et gyldig grunnlag for beskrivelsene i conzoom®klassifikasjonen. På bakgrunn av mer enn 28.000 årlige intervjuer, gir dette oss et godt grunnlag i den beskrivende delen i conzoom®klassifikasjonen. TNS Gallup er Norges største markedsanalysebyrå. De måler nordmenns brukervaner når det kommer til Internett, kringkastning, aviser, fagpresse og kvalitativ research. Med tilgang til denne dyptgående og detaljerte kunnskapen om norske forbrukere, fremstår conzoom® og TNS Gallup som unike marketingsverktøy når strategiske og taktiske beslutninger skal tas.